Image should be here
Trigema Real Estate Finance a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2022
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 2/59
Image should be here
Obsah
Výroční zpráva ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 5
I. Charakteristika společnosti ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 5
II. Přehled činnosti společnosti ..................... ..................... ..................... ..................... ............... 5
III. Povinné údaje dle zákona ..................... ..................... ..................... ..................... ............... 5
IV. Organizační struktura ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 7
V. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti ..................... ..................... .................... 8
VI. Informace o odměnách statutárním aud itorům ..................... ..................... ..................... ..... 10
VII. Hospodářské postavení společnosti ..................... ..................... ..................... .................... 10
VIII. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2 022 ..................... ............. 10
IX. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty ..................... ............... 10
X. Významná soudní řízení ..................... ..................... ..................... ..................... ................... 11
XI. Významné smlouvy ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .. 11
XII. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí ..................... ..................... ............ 11
XIII. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu ..................... ..................... ..................... ..................... 11
XIV. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy ..................... ..................... ..................... . 11
XV. Obchodní model podniku a jeho tvorba ..................... ..................... ..................... ............... 11
XVI. Údaje o organizačních složkách v zahraničí ..................... ..................... ..................... ........ 11
XVII. Čestné prohlášení ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 11
Zpráva člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejíh o majetku ..................... .. 12
1. Podnikatelská činnost a stav majetku ..................... ..................... ..................... ..................... 12
2. Koncepce činnosti společnosti pro rok 2023 ..................... ..................... ..................... ........... 12
3. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu emitenta k možným rizikům
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví ..................... ..................... ..................... ..................... . 12
Účetní závěrka za rok 2022 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 14
Výkaz o finanční pozici ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....... 15
Výkaz o úplném výsledku ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 16
Výkaz změn vlastního kapitálu ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 17
Výkaz peněžních toků ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......... 18
Příloha k účetní závěrce ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......... 19
1. Charakteristika a hlavní aktivity ..................... ..................... ..................... ..................... ........ 19
2. Základní východiska a účetní pravidla pro sestavení individuální účet ní závěrky .....................20
2.1. Základní východiska ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 20
2.2. Úpravy IFRS a nové interpretace ..................... ..................... ..................... .................... 20
2.3. Významné relevantní účetní postupy a politiky ..................... ..................... ..................... 22
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 3/59
Image should be here
2.4. Použití odhadů a úsudků ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 26
2.5. Stanovení reálné hodnoty ..................... ..................... ..................... ..................... .......... 26
2.6. Změny účetních politik ..................... ..................... ..................... ..................... .............. 27
3. Vysvětlující informace k výkazu o finanční pozici ..................... ..................... ..................... .... 28
3.1. Dlouhodobé poskytnuté půjčky ..................... ..................... ..................... ..................... .. 28
3.2. Krátkodobé poskytnuté půjčky ..................... ..................... ..................... ..................... ... 29
3.3. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ..................... ..................... ..................... ....... 29
3.4. Vlastní kapitál ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...... 30
3.5. Emitované dluhopisy ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 32
3.6. Krátkodobé závazky ..................... ..................... ..................... ..................... .................. 35
4. Vysvětlující informace k výkazu úplného výsledku ..................... ..................... ..................... .. 35
4.1. Ostatní náklady ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ... 35
4.2. Výnosové úroky ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ... 36
4.3. Nákladové úroky a ostatní finanční náklady ..................... ..................... ..................... ..... 36
5. Řízení finančních rizik ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... . 37
5.1. Úvěrové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 37
5.2. Riziko likvidity ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 39
5.3. Měnové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...... 39
5.4. Úrokové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 40
5.5. Reálné hodnoty a finanční instrumenty ..................... ..................... ..................... ........... 40
5.6. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu k možným rizikům ve
vztahu k procesu účetního výkaznictví ..................... ..................... ..................... ..................... .. 41
6. Podmíněná aktiva a závazky ..................... ..................... ..................... ..................... ............. 41
7. Transakce se spřízněnými stranami ..................... ..................... ..................... ..................... .. 41
7.1. Obchodní transakce ..................... ..................... ..................... ..................... .................. 41
7.2. Půjčky spřízněným stranám ..................... ..................... ..................... ..................... ....... 41
7.3. Odměny ředitelům a klíčovým členům vedení ..................... ..................... ..................... .. 42
7.4. Odměna statutárnímu auditorovi ..................... ..................... ..................... ..................... 42
7.5. Následné události ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 42
Zpráva o vztazích za období roku 2022 ..................... ..................... ..................... ..................... ........ 44
I. Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztah ů propojených osob ..................... ..... 44
II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání ..................... ..................... .................. 46
III. Přehled jednání učiněných v roce 2022, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 %
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední ú četní závěrky ..................... ............. 46
IV. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 47
V. Újma ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 48
VI. Zhodnocení dopadů vztahů ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 48
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 4/59
Image should be here
Zpráva auditora ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... . 49
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 5/59
Image should be here
Výroční zpráva
I. Charakteristika společnosti
Obchodní jméno:
Trigema Real Estate Finance a.s. (dále „Společnost“ nebo „Emitent“).
Sídlo:
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha
Identifikační číslo:
064 49 468
Právní forma:
akciová společnost
LEI
3157003C41UQ83QHLC44
Trigema Real Estate Finance a.s. vznikla 20. září 2017 a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 228 08.
II. Přehled činnosti společnosti
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů. První úpis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) byl zahájen dne 15. prosince 2017, přičemž další tranše proběhly v lednu roku 2018. Nominální hodnota dluhopisu byla 10 tis. a celková nominální hodnota emitovaných dluhopisů byla 450 000 tis. Kč. Jednalo se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6M PRIBOR + 2,95 % marže), který byl splatný pololetně zpětně k 15. červnu a 15. prosinci. Dluhopisy byly plně uhrazeny dne 15. prosince 2020.
Dne 19. prosince 2018 byl zahájen druhý úpis Trigema II. 5,10/2023 (ISIN CZ0003520603) v celkové nominální hodnotě 500 000 tis. (nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. Kč) s možností upsání dalších dluhopisů do výše nominální hodnoty 675 000 tis. do konce roku 2019, přičemž možnost dalšího upsání nebyla využita. Jedná se o dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.), splatným pololetně zpětně k 19.červnu a 19.prosinci. Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s dat em emise 19. prosince 2018.
V roce 2021 Společnost vydala novou třetí emisi dluhopisů TRIGEMA REF5,10/25 (ISIN CZ0003529554) s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,10 %, splatným jednou ročně zpětně k 27.lednu. Jedná se o dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 250 000 tis. s možností navýšení do výše 500 0000 tis. spatných v roce 2025. Dluhopisy byly upsány v celkové jmenovité hodnotě 300 000 tis. Kč. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s datem emise 27. ledna 2021.
Dne 27. ledna 2022 byly emitovány dluhopisy TRIGEMA REF VAR/25 (ISIN CZ0003537367) v celkové nominální hodnotě 400 000 tis. (nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. Kč) s možností navýšení do výše nominální hodnoty 800 000 tis. do 14. ledna 2023, přičemž možnost dalšího upsání nebyla využita. Jedná se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6M PRIBOR + 2,3 % p.a.), splatným pololetně zpětně k 27.červenci a 27.lednu. Dluhopisy jsou splatné 27. ledna 2025. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s dat em emise 27. ledna 2022.
V roce 2022 u Společnosti nedošlo k žádné změně v obchodním rejstříku u předmětu podnikání, tudíž nebyly uvedeny žádné nové významné produkty či služby.
Postavení Společnosti na trhu není relevantní z důvodu specifického charakteru podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je poskytování vnitroskupinového finan cování.
III. Povinné údaje dle zákona
Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 6/59
Image should be here
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákonů a vyhlášek platných v České republice a mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).
Trigema Real Estate Finance a.s. vede podvojné účetnictví. Při závěrkách se provádí kontrola zůstatků veškerých účtů hlavní knihy.
Společnost je řízena také za pomocí nástrojů controllingu. Tyto nástroje jsou zaměřeny na vyhodnocování klíčových finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti s cílem dosažení hospodářských plánů společnosti.
Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2022
Společnost má monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
Valná hromada, popřípadě jediný akcionář vykonávající její půso bnost
Správní rada
Výbor pro audit
Členové statutárních orgánů neobdrželi v roce 2022 ani v roce 2021 žádné peněžní ani nepeněžní plnění. Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce náro k na žádné odměny.
Valná hromada
Postupy rozhodování a působnost valné hromady
Emitent jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí p ředložen.
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady n áleží též:
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které d ošlo na základě jiných právních skutečností,
volba a odvolání člena správní rady a statutárn ího ředitele,
schvalování udělení a odvolání prokury,
jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitost í, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 7/59
Image should be here
Správní rada Společnosti
Správní rada jednoho člena. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
Člen správní rady zastupuje společnost ve všech věcech samost atně.
Ing. Marcel Soural – člen správní rady
Výbor pro audit
Výbor pro audit je orgánem, který prověřuje účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti. Výbor 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. Člen výboru musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Výbor pro audit dva nezávislé a jednoho odborně způsobilého člena:
Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit (nezá vislá osoba)
Bc. Zita Klímová – člen výboru pro audit
Ing. Jiří Medřický – člen výboru pro audit (nezávislá osoba)
Hlavním účelem výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly.
Informace o kodexech řízení a správy společností
Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména Zákona o obchodních korporacích. Společnost při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu správy a řízení společností ČR (2018, dále jen „Kodex“). Pravidla stanovená v Kodexu se v určité míře překrývají s požadavky kladenými na správu a řízení obecně závaznými předpisy České republiky, proto lze říci, že Společnost pravidla stanovená v Kodexu, výslovně do své správy a řízení neimplementovala, činí pro účely této účetní závěrky prohlášení, že při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
IV. Organizační struktura
Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2022 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema Real Estate a.s.
5 000
100
Celkem
5 000
100
Akcionářem Trigema Real Estate a.s. k 31. prosinci 2022 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema a.s.
100 000
100
Celkem
100 000
100
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 8/59
Image should be here
Základní kapitál Společnosti, který je plně splacen, je tvořen 5 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč. Práva a povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno jsou definovány v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/ 2012 Sb., v platném znění).
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 tis. je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů na valné hromadě je 5. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 dnů od doruční takové žádosti. Akcionář právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku může stanovit valná h romada ze zisku schváleného k rozdělení.
Jediný akcionář, společnost Trigema Real Estate a.s., je akciová společnost se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha. Konečným vlastníkem Trigema Real Estate a.s. je pan Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema Real Estate a.s. a člen správní rady Emite nta.
Společnost je přímo vlastněna a ovládána společností Trigema Real Estate a.s., jakožto součást skupiny Trigema (mateřská společnost Trigema a.s. je konsolidující účetní jednotkou).
Emitent existuje s cílem realizace dluhopisů a hlavním předmětem jeho činnosti je dále poskytování půjček společnostem ve skupině.
Osoby s řídící pravomocí od emitenta za účetní období nepřijaly žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.
V. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané nekonsolidované ukazatele Emitenta dle prospektu vycházející z údajů uvedených v účetní závěrce Emitenta k 31.12.2022 a 31.12.2021. Ukazatele vychází z finančních výkazů sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a jsou auditované statutárním a uditorem.
Vybrané ukazatele (v tis. Kč)
Výkaz o finanční pozici k 31. prosinci
(v tis. Kč)
31. prosince 2022
31.prosince 2021
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté dlouhodobé půjčky
1 067 548
711 344
Odložená daň
-
94
Krátkodobá aktiva
Poskytnuté krátkodobé půjčky
117 832
81 143
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
45 267
18 507
Ostatní aktiva
187
243
AKTIVA CELKEM
1 230 834
811 331
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 9/59
Image should be here
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
5 000
5 000
Nerozdělený zisk
3 124
2 535
Dlouhodobé závazky
Emitované dluhopisy
691 882
788 793
Odložená daň
369
-
Krátkodobé závazky
Emitované dluhopisy
529 630
15 003
Závazky z obchodních vztahů
97
-
Ostatní závazky
732
-
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
1 230 834
811 331
Výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna do 31. prosince
(v tis. Kč)
31. prosince 2022
31. prosince 2021
Výnosové úroky
84 873
45 099
Nákladové úroky
-82 071
-43 587
Ostatní finanční náklady
210
-28
Ostatní finanční výnosy
-
-
Ostatní náklady
-1 152
-964
Zisk před zdaněním
1 860
520
Daň ze zisku
-1 271
-31
Zisk za účetní období
589
489
Zisk připadající na vlastníky
589
489
Úplný výsledek připadající na vlastníky
589
489
Zisk na akcii (v Kč)
117 675
97 789
Základní
117 675
97 789
Zředěný
117 675
97 789
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 10/59
Image should be here
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1. ledna do 31. prosince 2022
(v tis. Kč)
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Celkem
Počáteční zůstatek k 1.1.2022
5 000
2 535
7 535
Úplný výsledek za účetní období
-
589
589
Konečný zůstatek k 31.12.2022
5 000
3 124
8 124
Důležitá rizika a nejistoty, které by mohly ovlivnit finanční situaci Společnosti jsou popsány v příloze k účetní závěrce.
VI. Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna statutárnímu auditorovi k 31. prosinci 2022 činila 200 tis. Kč. Statutárním auditorem nebyly poskytnuty žádné další neauditní služby.
VII. Hospodářské postavení společnosti
Stabilita společnosti je obchodním partnerům garantována silným akcionářským zázemím tvořeným mateřskou společností Trigema Real Estate a.s.
VIII. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2022
Kromě následných události popsaných v příloze k účetní závěrce neexistují žádné další významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni.
IX. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty
Hlavní ekonomickou činností společnosti je poskytování vnitroskupinového financování. Společnost působí výhradně v rámci skupiny, které prostřednictvím vnitroskupinových zápůjček poskytuje prostředky na realizaci developerských projektů a není účastníkem vnějšího trhu. V roce 2023 Společnost hodlá pokračovat ve své hlavní činnosti, a to emisi a správě dluhopisů.
Klíčovým úkolem společnosti pro rok 2023 bude realizace nové emise dluhopisů (5. emise v historii společnosti) a generování a zajištění dostatečné likvidity k úhradě krátkodobých závazků, zahrnujících zejména emisi dluhopisů Trigema II. 5,10/2023 (ISIN CZ0003520603), splatnou v polovině prosince 2023. Schválení a upsání emise je plánováno na červen 2023.
Vedení společnosti bude zároveň průběžně vyhodnocovat situaci na finančním trhu, jehož fungování je fundamentální pro ekonomický vývoj společnosti i celé skupiny. Trh je momentálně silně ovlivněn vysokými úrokovými sazbami a celkovou ekonomickou nejistotou, proto je vedení společnosti připraveno v následujících měsících realizovat opatření směřující k zajištění dostateční likvidity k pokrytí svých závazků a zajištění schopnosti dále financovat projekty skupiny. S ohledem na úspěšné emise dluhopisů společnosti v uplynulých letech a celkovou ekonomickou kondici skupiny vedení společnosti nepředpokládá, že bude nezbytné připravovat další scéná ře vývoje.
Rizika pro budoucí vývoj společnosti spatřuje vedení zejména v možném udržování vysokých referenčních sazeb ze strany České národní banky po delší dobu a pokračující ekonomickou nejistotu, která by mohla zapříčinit dlouhodobější pokles poptávky po projektech rezidenčního trhu, a ohrozila tím ekonomickou stabilitu celé skupiny.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 11/59
Image should be here
X. Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sp oru.
XI. Významné smlouvy
Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání.
XII. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany život ního prostředí.
XIII. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
Společnost nevykovává aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.
XIV. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy
Společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti pracovněprávních vztahů. Společnost neuplatňuje politiku rozmanitosti, nicméně při obsazování pozic ve svých orgánech přistupuje ke všem kandidátům nezaujatě a výlučně posuzuje jejich schopnosti a odborné znalosti. Společnost neměla v roce 2022 žádné zaměstnance.
XV. Obchodní model podniku a jeho tvorba
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování. Z tohoto důvodu není obchodní model připravován. Společnost vychází z analýzy skupinového cash flow konsolidačního celku konečného vlastníka, které se podrobuje rizikovým scénářům.
XVI. Údaje o organizačních složkách v zahraničí
Společnost nemá organizační složky v zahraničí.
XVII. Čestné prohlášení
Člen správní rady Společnosti prohlašuje, že výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta za uplynulé účetní období a podle jeho nejlepšího vědomí, veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají vyhlídkám budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledkům hospodaření a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 12/59