Image should be here
Trigema Real Estate Finance a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2021
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 1/53
Image should be here
Obsah
Výroční zpráva ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 4
I. Charakteristika společnosti ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 4
II. Přehled činnosti společnosti ..................... ..................... ..................... ..................... ............... 4
III. Povinné údaje dle zákona ..................... ..................... ..................... ..................... ............... 4
IV. Organizační struktura ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 6
V. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti ..................... ..................... .................... 7
VI. Informace o odměnách statutárním aud itorům ..................... ..................... ..................... ....... 9
VII. Hospodářské postavení společnosti ..................... ..................... ..................... ..................... 9
VIII. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2 021 ..................... ............... 9
IX. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty ..................... ................. 9
X. Významná soudní řízení ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 9
XI. Významné smlouvy ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 9
XII. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí ..................... ..................... ............. 9
XIII. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu ..................... ..................... ..................... ..................... .. 9
XIV. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy ..................... ..................... ..................... ... 9
XV. Obchodní model podniku a jeho tvorba ..................... ..................... ..................... ............... 10
XVI. Údaje o organizačních složkách v zahraničí ..................... ..................... ..................... ........ 10
XVII. Čestné prohlášení ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 10
Zpráva člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejíh o majetku ..................... .. 11
1. Podnikatelská činnost a stav majetku ..................... ..................... ..................... ..................... 11
2. Koncepce činnosti společnosti pro rok 2022 ..................... ..................... ..................... ........... 11
3. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu emitenta k možným rizikům
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví ..................... ..................... ..................... ..................... . 11
Účetní závěrka za rok 2021 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 13
Výkaz o finanční pozici ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....... 14
Výkaz o úplném výsledku ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 15
Výkaz změn vlastního kapitálu ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 16
Výkaz peněžních toků ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......... 17
Příloha k účetní závěrce ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......... 18
1. Charakteristika a hlavní aktivity ..................... ..................... ..................... ..................... ........ 18
2. Základní východiska a účetní pravidla pro sestavení individuální účet ní závěrky .....................19
2.1. Základní východiska ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 19
2.2. Úpravy IFRS a nové interpretace ..................... ..................... ..................... .................... 19
2.3. Významné relevantní účetní postupy a politiky ..................... ..................... ..................... 20
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 2/53
Image should be here
2.4. Použití odhadů a úsudků ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 24
2.5. Stanovení reálné hodnoty ..................... ..................... ..................... ..................... .......... 24
2.6. Změny účetních politik ..................... ..................... ..................... ..................... .............. 25
3. Vysvětlující informace k výkazu o finanční pozici ..................... ..................... ..................... .... 25
3.1. Dlouhodobé poskytnuté půjčky ..................... ..................... ..................... ..................... .. 25
3.2. Krátkodobé poskytnuté půjčky ..................... ..................... ..................... ..................... ... 26
3.3. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ..................... ..................... ..................... ....... 27
3.4. Vlastní kapitál ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...... 27
3.5. Emitované dluhopisy ..................... ..................... ..................... ..................... ................. 30
3.6. Krátkodobé závazky ..................... ..................... ..................... ..................... .................. 32
4. Vysvětlující informace k výkazu úplného výsledku ..................... ..................... ..................... .. 32
4.1. Ostatní náklady ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ... 32
4.2. Výnosové úroky ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ... 32
4.3. Nákladové úroky a ostatní finanční náklady ..................... ..................... ..................... ..... 32
5. Řízení finančních rizik ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... . 33
5.1. Úvěrové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 33
5.2. Riziko likvidity ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 34
5.3. Měnové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...... 35
5.4. Úrokové riziko ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 35
5.5. Reálné hodnoty a finanční instrumenty ..................... ..................... ..................... ........... 35
5.6. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu k možným rizikům ve
vztahu k procesu účetního výkaznictví ..................... ..................... ..................... ..................... .. 36
6. Podmíněná aktiva a závazky ..................... ..................... ..................... ..................... ............. 36
7. Transakce se spřízněnými stranami ..................... ..................... ..................... ..................... .. 36
7.1. Obchodní transakce ..................... ..................... ..................... ..................... .................. 36
7.2. Půjčky spřízněným stranám ..................... ..................... ..................... ..................... ....... 37
7.3. Odměny ředitelům a klíčovým členům vedení ..................... ..................... ..................... .. 38
7.4. Odměna statutárnímu auditorovi ..................... ..................... ..................... ..................... 38
7.5. Následné události ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 38
Zpráva o vztazích za období roku 2021 ..................... ..................... ..................... ..................... ........ 40
I. Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztah ů propojených osob ..................... ..... 40
II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání ..................... ..................... .................. 42
III. Přehled jednání učiněných v roce 2021, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 %
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední ú četní závěrky ..................... ............. 42
IV. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .... 42
V. Újma ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... 44
VI. Zhodnocení dopadů vztahů ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 44
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 3/53
Image should be here
Zpráva auditora ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... . 45
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 4/53
Image should be here
Výroční zpráva
I. Charakteristika společnosti
Obchodní jméno:
Trigema Real Estate Finance a.s. (dále „Společnost“ nebo „Emitent“).
Sídlo:
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha
Identifikační číslo:
064 49 468
Právní forma:
akciová společnost
LEI
3157003C41UQ83QHLC44
Trigema Real Estate Finance a.s. vznikla 20. září 2017 a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 228 08.
II. Přehled činnosti společnosti
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů. První úpis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) byl zahájen dne 15. prosince 2017, přičemž další tranše proběhly v lednu roku 2018. Nominální hodnota dluhopisu byla 10 tis. a celková nominální hodnota emitovaných dluhopisů byla 450 000 tis. Kč. Jednalo se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6 M PRIBOR + 2,95% marže), který byl splatný pololetně zpětně k 15. červnu a 15. prosinci. Dluhopisy byly plně uhrazeny dne 15. prosince 2020.
Dne 19. prosince 2018 byl zahájen druhý úpis Trigema II. 5,10/2023 (ISIN CZ0003520603) v celkové nominální hodnotě 500 000 tis. (nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. Kč) s možností upsání dalších dluhopisů do výše nominální hodnoty 675 000 tis. do konce roku 2019, přičemž možnost dalšího upsání nebyla využita. Jedná se o dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.), splatným pololetně zpětně k 19.červnu a 19.prosinci. Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s datem emise 19. prosince 2018.
V roce 2021 Společnost vydala novou třetí emisi dluhopisů TRIGEMA REF5,10/25 (ISIN CZ0003529554) s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,10 %, splatným jednou ročně zpětně k 27.lednu. Jedná se o dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 250 000 000 s možností navýšení do výše 500 0000 000 spatných v roce 2025. Dluhopisy byly upsány v celkové jmenovité hodnotě 300 000 000 Kč. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s datem emise 27. ledna 2021.
V roce 2021 u Společnosti nedošlo k žádné změně v obchodním rejstříku u předmětu podnikání, tudíž nebyly uvedeny žádné nové významné produkty či služby.
Postavení Společnosti na trhu není relevantní z důvodu specifického charakteru podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je poskytování vnitroskupinového finan cování.
III. Povinné údaje dle zákona
Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákonů a vyhlášek platných v České republice a mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).
Trigema Real Estate Finance a.s. vede podvojné účetnictví. Při závěrkách se provádí kontrola zůstatků veškerých účtů hlavní knihy.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 5/53
Image should be here
Společnost je řízena také za pomocí nástrojů controllingu. Tyto nástroje jsou zaměřeny na vyhodnocování klíčových finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti s cílem dosažení hospodářských plánů společnosti.
Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2021
Společnost má monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
Valná hromada, popřípadě jediný akcionář vykonávající její půso bnost.
Správní rada
Výbor pro audit
Členové statutárních orgánů neobdrželi v roce 2021 ani v roce 2020 žádné peněžní ani nepeněžní plnění. Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce náro k na žádné odměny.
Valná hromada
Postupy rozhodování a působnost valné hromady
Emitent jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí p ředložen.
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady n áleží též:
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které d ošlo na základě jiných právních skutečností,
volba a odvolání člena správní rady a statutárn ího ředitele,
schvalování udělení a odvolání prokury,
jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitost í, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 6/53
Image should be here
Správní rada Společnosti
Správní rada jednoho člena. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
Člen správní rady zastupuje společnost ve všech věcech samost atně.
Ing. Marcel Soural – člen správní rady
Výbor pro audit
Výbor pro audit je orgánem, který prověřuje účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti Výbor 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. Člen výboru musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Výbor pro audit dva nezávislé a jednoho odborně způsobilého člena:
Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit (nezá vislá osoba)
Bc. Zita Klímová – člen výboru pro audit
Ing. Jiří Medřický – člen výboru pro audit (nezávislá osoba)
Hlavním účelem výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly.
Informace o kodexech řízení a správy společností
Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména Zákona o obchodních korporacích. Společnost při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu správy a řízení společností ČR (2018, dále jen „Kodex“). Pravidla stanovená v Kodexu se v určité míře překrývají s požadavky kladenými na správu a řízení obecně závaznými předpisy České republiky, proto lze říci, že Společnost pravidla stanovená v Kodexu, výslovně do své správy a řízení neimplementovala, činí pro účely této účetní závěrky prohlášení, že při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
IV. Organizační struktura
Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2021 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema Real Estate a.s.
5 000
100
Celkem
5 000
100
Akcionářem Trigema Real Estate a.s. k 31. prosinci 2021 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema a.s.
100 000
100
Celkem
100 000
100
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 7/53
Image should be here
Základní kapitál Společnosti, který je plně splacen, je tvořen 5 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč. Práva a povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno jsou definovány v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/ 2012 Sb., v platném znění).
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 tis. je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů na valné hromadě je 5. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastní hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 dnů od doruční takové žádosti. Akcionář právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnot akcií všech akcionářů. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku může stanovit valná h romada ze zisku schváleného k rozdělení.
Jediný akcionář, společnost Trigema Real Estate a.s., je akciová společnost se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha. Konečným vlastníkem Trigema Real Estate a.s. je pan Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema Real Estate a člen správní rady Emite nta.
Společnost je přímo vlastněna a ovládaná společností Trigema Real Estate a.s., jakožto součást skupiny Trigema (mateřská společnost Trigema a.s. je konsolidující účetní jednotkou).
Emitent existuje s cílem realizace dluhopisů a hlavním předmětem jeho činnosti je dále poskytování půjček společnostem ve skupině.
Osoby s řídící pravomocí od emitenta za účetní období nepřijaly žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.
V. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané nekonsolidované ukazatele Emitenta dle prospektu vycházející z údajů uvedených v účetní závěrce Emitenta k 31.12.2021 a 31.12.2020. Ukazatele vychází z finančních výkazů sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a jsou auditované statutárním a uditorem.
Vybrané ukazatele (v tis. Kč)
Výkaz o finanční pozici k 31. prosinci
(v tis. Kč)
31.prosince 2021
31.prosince 2020
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté dlouhodobé půjčky
711 344
407 216
Odložená daň
94
53
Krátkodobá aktiva
Poskytnuté krátkodobé půjčky
81 143
51 193
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
18 507
41 991
Ostatní aktiva
243
258
AKTIVA CELKEM
811 331
500 711
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 8/53
Image should be here
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
5 000
5 000
Nerozdělený zisk
2 535
2 046
Dlouhodobé závazky
Emitované dluhopisy
788 793
492 769
Krátkodobé závazky
Emitované dluhopisy
15 003
873
Závazky z obchodních vztahů
22
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
811 331
500 711
Výkaz o úplném výsledku za období od 1.ledna do 31. prosince
(v tis. Kč)
31. prosince 2021
31. prosince 2020
Výnosové úroky
45 099
50 285
Nákladové úroky
-43 587
-49 363
Ostatní finanční náklady
-28
-5
Ostatní finanční výnosy
0
175
Ostatní náklady
-964
-316
Zisk před zdaněním
520
776
Daň ze zisku
-31
-285
Zisk za účetní období
489
491
Zisk připadající na vlastníky
489
491
Úplný výsledek připadající na vlastníky
489
491
Zisk na akcii (v Kč)
97 789
98 200
Základní
97 789
98 241
Zředěný
97 789
98 241
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 9/53
Image should be here
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1.ledna do 31. prosince 2021
(v tis. Kč)
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Celkem
Počáteční zůstatek k 1.1.2021
5 000
2 046
7 046
Úplný výsledek za účetní období
-
489
489
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021
5 000
2 535
7 535
Důležitá rizika a nejistoty, které by mohly ovlivnit finanční situaci Společnosti jsou popsány v příloze k účetní závěrce.
VI. Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna statutárnímu auditorovi k 31. prosinci 2021 činila 200 tis. Kč. Statutárním auditorem nebyly poskytnuty žádné další neauditní služby.
VII. Hospodářské postavení společnosti
Stabilita společnosti je obchodním partnerům garantována silným akcionářským zázemím tvořeným mateřskou společnosti Trigema Real Estate a.s.
VIII. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2021
Kromě následných události popsaných v příloze k účetní závěrce neexistují žádné další významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni.
IX. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty
Prioritou společnosti je poskytování vnitroskupinového financování. Společnost působí téměř výhradně v rámci skupiny a není účastníkem vnějšího trhu. V roce 2022 Společnost hodlá pokračovat ve své hlavní činnosti, a to emisi a správě dluhopisů.
X. Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sp oru.
XI. Významné smlouvy
Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání.
XII. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany život ního prostředí.
XIII. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
Společnost nevykovává aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.
XIV. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy
Společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti pracovněprávních vztazích. Společnost neuplatňuje politiku rozmanitosti, nicméně při obsazování pozic ve svých orgánech přistupuje ke všem kandidátům nezaujatě a výlučně posuzuje jejich schopnosti a odborné znalosti. Společnost neměla v roce 2021 žádné zaměstnance.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 10/53
Image should be here
XV. Obchodní model podniku a jeho tvorba
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování. Z tohoto důvodu není obchodní model připravován. Společnost vychází z analýzy skupinového cash flow konsolidačního celku konečného vlastníka, které se podrobuje rizikovým scénářům.
XVI. Údaje o organizačních složkách v zahraničí
Společnost nemá organizační složky v zahraničí.
XVII. Čestné prohlášení
Člen správní rady Společnosti prohlašuje, že výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta za uplynulé účetní období a podle jeho nejlepšího vědomí, veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají vyhlídkám budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledkům hospodaření a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz IČO 06449468, DIČ CZ699000188 (skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze | datová schránka arvrhth 11/53
Image should be here
Zpráva člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
1. Podnikatelská činnost a stav majetku
Vznik společnosti 20. září 2017 byl účelově zaměřen na vydání ce nných papírů – dluhopisů.
První emise ze dne 15. prosince 2017, kdy bylo upsáno 450 000 tis. a jednalo se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6 M PRIBOR + 2,95% marže). Dluhopisy byly plně uhrazeny dne 15. prosince 2020.
Dne 19. prosince 2018 byl zahájen druhý úpis v celkové nominální hodnotě 500 000 tis. Kč. Jedná se o dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.). Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023.
Dne 27. ledna 2021 Společnost vydala novou třetí emisi dluhopisů TRIGEMA REF5,10/25 (ISIN CZ0003529554) s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,10 %, splatným jednou ročně zpětně k 27.lednu. Jedná se o dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 250 000 000 s možností navýšení do