Image should be here
Image should be here
2020
Trigema Real Estate Finance a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2020
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Obsah
Výroční zpráva ......................................................................................................................................... 4
1. Charakteristika společnosti ........................................................................................................... 4
2. Přehled činnosti společnosti ......................................................................................................... 4
3. Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2020 ......................................................................... 4
3.1. Valná hromada ...................................................................................................................... 5
3.2. Správní rada Společnosti ...................................................................................................... 6
3.3. Statutární ředitel ................................................................................................................... 6
3.4. Výbor pro audit ..................................................................................................................... 6
4. Informace o kodexech řízení a správy společností ....................................................................... 6
5. Organizační struktura ................................................................................................................... 7
6. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti ................................................................ 8
7. Informace o odměnách statutárním auditorům ........................................................................... 10
8. Hospodářské postavení společnosti ............................................................................................ 10
9. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2020 ....................................... 10
10. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty .................................... 10
11. Významná soudní řízení ......................................................................................................... 10
12. Významné smlouvy ................................................................................................................ 10
13. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí ....................................................... 10
14. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu ...................................................................................... 11
15. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy ................................................................... 11
16. Obchodní model podniku a jeho tvorba ................................................................................. 11
17. Údaje o organizačních složkách v zahraničí ........................................................................... 11
Čestné prohlášení ................................................................................................................................ 11
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ..................... 12
1. Podnikatelská činnost a stav majetku ......................................................................................... 12
2. Koncepce činnosti společnosti pro rok 2021 .............................................................................. 12
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
3. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu emitenta k možným
rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví ............................................................................. 12
Účetní závěrka za rok 2020 .................................................................................................................... 14
Výkaz o finanční pozici ...................................................................................................................... 15
Výkaz o úplném výsledku .................................................................................................................. 16
Výkaz změn vlastního kapitálu ........................................................................................................... 17
Výkaz peněžních toků.........................................................................................................................18
Příloha v účetní závěrce .......................................................................................................................... 19
1. Charakteristika a hlavní aktivity ................................................................................................. 19
2. Základní východiska a účetní pravidla pro sestavení individuální účetní závěrky .................... 20
2.1. Základní východiska ........................................................................................................... 20
2.2. Úpravy IFRS a nové interpretace ....................................................................................... 21
2.3. Významné relevantní účetní postupy a politiky ................................................................. 22
2.4. Použití odhadů a úsudků ..................................................................................................... 28
2.5. Stanovení reálné hodnoty ................................................................................................... 28
2.6. Změny účetních politik ....................................................................................................... 29
3. Významná událost ...................................................................................................................... 30
4. Vysvětlující informace k výkazu o finanční pozici .................................................................... 31
4.1. Dlouhodobé poskytnuté půjčky .......................................................................................... 31
4.2. Krátkodobé poskytnuté půjčky ........................................................................................... 31
4.3. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty .......................................................................... 32
4.4. Vlastní kapitál ..................................................................................................................... 32
4.5. Emitované dluhopisy .......................................................................................................... 35
4.6. Krátkodobé závazky ........................................................................................................... 37
5. Vysvětlující informace k výkazu úplného výsledku ................................................................... 38
5.1. Ostatní náklady ................................................................................................................... 38
5.2. Výnosové úroky .................................................................................................................. 38
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
5.3. Nákladové úroky a ostatní finanční náklady ...................................................................... 38
5.4. Řízení finančních rizik ........................................................................................................ 38
6. Podmíněná aktiva a závazky ....................................................................................................... 43
7. Transakce se spřízněnými stranami ............................................................................................ 44
7.1. Obchodní transakce ............................................................................................................ 44
7.2. Půjčky spřízněným stranám ................................................................................................ 44
7.3. Odměny ředitelům a klíčovým členům vedení ................................................................... 46
7.4. Odměna statutárnímu auditorovi ........................................................................................ 46
7.5. Následné události ................................................................................................................ 47
Zpráva o vztazích za období roku 2020 .................................................................................................. 48
I. Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztahů propojených osob ........................... 48
II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání ................................................................ 51
III. Přehled jednání učiněných v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10%
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky .................................... 51
IV. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými ......................................................................................................................................... 52
V. Újma ........................................................................................................................................... 52
VI. Zhodnocení dopadů vztahů ..................................................................................................... 52
Zpráva auditora ....................................................................................................................................... 55
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Výroční zpráva
1. Charakteristika společnosti
Obchodní jméno:
Trigema Real Estate Finance a.s. (dále „Společnost“ nebo „Emitent“).
Sídlo:
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha
Identifikační číslo:
064 49 468
Právní forma:
akciová společnost
Trigema Real Estate Finance a.s. vznikla 20. září 2017 a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 228 08.
2. Přehled činnosti společnosti
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů. První úpis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) byl zahájen dne 15. prosince 2017, přičemž další tranše proběhly v lednu roku 2018. Nominální hodnota dluhopisu byla 10 tis. a celková nominální hodnota emitovaných dluhopisů byla 450 000 tis. Kč. Jednalo se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6 M PRIBOR + 2,95% marže), který byl splatný pololetně zpětně k 15. červnu a 15. prosinci. Dluhopisy byly plně uhrazeny dne 15. prosince 2020.
Dne 19. prosince 2018 byl zahájen druhý úpis Trigema II. 5,10/2023 (ISIN CZ0003520603) v celkové nominální hodnotě 500 000 tis. (nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. Kč) s možností upsání dalších dluhopisů do výše nominální hodnoty 675 000 tis. do konce roku 2019, přičemž možnost dalšího upsání nebyla využita. Jedná se o dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.), splatným pololetně zpětně k 19.červnu a 19.prosinci. Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. s datem emise 19. prosince 2018.
V roce 2020 u Společnosti nedošlo k žádné změně v obchodním rejstříku u předmětu podnikání, tudíž nebyly uvedeny žádné nové významné produkty či služby.
Postavení Společnosti na trhu není relevantní z důvodu specifického charakteru podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je poskytování vnitroskupinového financování.
3. Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2020
Společnost má monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
Valná hromada, popřípadě jediný akcionář vykonávající její působnost.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Správní rada
Statutární ředitel
Výbor pro audit
Členové statutárních orgánů neobdrželi v roce 2020 ani v roce 2019 žádné peněžní ani nepeněžní plnění. Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.
Společnost činí pro účely této účetní závěrky prohlášení, že si není vědoma žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi statutárního ředitele a člena správní rady ve vztahu ke Společnosti.
3.1. Valná hromada
Emitent jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
Působnost valné hromady
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
volba a odvolání člena správní rady a statutárního ředitele,
schvalování udělení a odvolání prokury,
jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
3.2. Správní rada Společnosti
Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na řádný výkon obchodního vedení. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti. Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Správní rada jednoho člena. Jediný člen správní rady vykonává funkci jejího předsedy. Člen správní rady je volen a odvolán valnou hromadou. Jediný člen správní rady rozhoduje v písemné formě. Ke svému rozhodování přizve statutárního ředitele.
Ing. Marcel Soural – Předseda správní rady
3.3. Statutární ředitel
Společnost jednoho statutárního ředitele. Statutární ředitel je volen a odvolán valnou hromadou. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Statutární ředitel – Ing. Marcel Soural
3.4. Výbor pro audit
Výbor pro audit je orgánem, který prověřuje účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti Výbor 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. Člen výboru musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Výbor pro audit dva nezávislé a jednoho odborně způsobilého člena:
Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit (nezávislá osoba)
Bc. Zita Klímová – člen výboru pro audit
Ing. Jiří Medřický – člen výboru pro audit (nezávislá osoba)
Hlavním účelem výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly.
4. Informace o kodexech řízení a správy společností
Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména Zákona o obchodních korporacích. Společnost při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu správy a řízení společností ČR (2018, dále jen „Kodex“). Pravidla stanovená v Kodexu se v určité míře překrývají s požadavky
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
kladenými na správu a řízení obecně závaznými předpisy České republiky, proto lze říci, že Společnost pravidla stanovená v Kodexu, výslovně do své správy a řízení neimplementovala, činí pro účely této účetní závěrky prohlášení, že při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
5. Organizační struktura
Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2020 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema Real Estate a.s.
5 000
100
Celkem
5 000
100
Akcionářem Trigema Real Estate a.s. k 31. prosinci 2020 je:
Podíl na základním kapitálu
v tis. Kč
%
Trigema a.s.
100 000
100
Celkem
100 000
100
Základní kapitál Společnosti, který je plně splacen, je tvořen 5 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč. Práva a povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno jsou definovány v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., v platném znění).
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 tis. je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů na valné hromadě je 5. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastní hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 dnů od doruční takové žádosti. Akcionář právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnot akcií všech akcionářů. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Jediný akcionář, společnost Trigema Real Estate a.s., je akciová společnost se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha. Konečným vlastníkem Trigema Real Estate a.s. je pan Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema Real Estate a statutární ředitel Emitenta.
Společnost je přímo vlastněna a ovládaná společností Trigema Real Estate a.s., jakožto součást skupiny Trigema (mateřská společnost Trigema a.s. je konsolidující účetní jednotkou).
Emitent existuje s cílem realizace dluhopisů a hlavním předmětem je dále jeho činnosti poskytování půjček společnostem ve skupině.
6. Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané nekonsolidované ukazatele Emitenta dle rospektu vycházející z údajů uvedených v účetní závěrce Emitenta k 31.12.2020 a 31.12.2019. Ukazatele vychází z finančních výkazů sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a jsou auditované statutárním auditorem.
Vybrané ukazatele (v tis. Kč)
Výkaz o finanční pozici k 31. prosinci
(v tis. Kč)
31.prosince 2020
31.prosince 2019
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté dlouhodobé půjčky
407 216
427 957
Odložená daň
53
215
Krátkodobá aktiva
Poskytnuté krátkodobé půjčky
51 193
517 547
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
41 991
30
Ostatní aktiva
258
185
AKTIVA CELKEM
500 711
945 934
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
5 000
5 000
Nerozdělený zisk
2 046
1 555
Dlouhodobé závazky
Emitované dluhopisy
492 769
490 588
Odložená daň
-
-
Krátkodobé závazky
Emitované dluhopisy
-
446 651
Závazky z obchodních vztahů
22
21
Ostatní závazky
873
2 119
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
500 711
945 934
Výkaz o úplném výsledku za období od 1.ledna do 31. prosince
(v tis. Kč)
31. prosince 2020
31. prosince 2019
Ostatní náklady
-316
-534
Provozní výsledek hospodaření
-316
-534
Výnosové úroky
50 285
55 708
Nákladové úroky
-49 363
-54 166
Ostatní finanční náklady
-5
-375
Ostatní finanční výnosy
175
-
Finanční výsledek hospodaření
1 092
1 167
Zisk před zdaněním
776
633
Daň ze zisku
-285
-202
Zisk za účetní období
491
431
Zisk připadající na vlastníky
491
431
Úplný výsledek připadající na vlastníky
491
431
Zisk na akcii (v Kč)
98 200
86 151
Základní
98 241
86 151
Zředěný
98 241
86 151
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1.ledna do 31. prosince 2020
(v tis. Kč)
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Celkem
Počáteční zůstatek k 1.1.2020
5 000
1 555
6 555
Úplný výsledek za účetní období
-
491
491
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020
5 000
2 046
7 046
Důležitá rizika a nejistoty, které by mohly ovlivnit finanční situaci Společnosti jsou popsány v příloze k účetní závěrce.
7. Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna statutárnímu auditorovi k 31. prosinci 2020 činila 185 tis. Kč. Statutárním auditorem nebyly poskytnuty žádné další neauditní služby.
8. Hospodářské postavení společnosti
Stabilita společnosti je obchodním partnerům garantována silným akcionářským zázemím tvořeným mateřskou společnosti Trigema Real Estate a.s.
9. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2020
Kromě následných události popsaných v příloze k účetní závěrce neexistují žádné další významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni.
10. Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty
Prioritou společnosti je poskytování vnitroskupinového financování. Společnost působí téměř výhradně v rámci skupiny a není účastníkem vnějšího trhu. V roce 2021 Společnost hodlá pokračovat ve své hlavní činnosti, a to emisi a správě dluhopisů.
11. Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sporu.
12. Významné smlouvy
Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání.
13. Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
14. Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
Společnost nevykovává aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.
15. Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy
Společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti pracovněprávních vztazích. Společnost neuplatňuje politiku rozmanitosti, nicméně při obsazování pozic ve svých orgánech přistupuje ke všem kandidátům nezaujatě a výlučně posuzuje jejich schopnosti a odborné znalosti. Společnost neměla v roce 2020 žádné zaměstnance.
16. Obchodní model podniku a jeho tvorba
Společnost je založená za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování. Z tohoto důvodu není obchodní model připravován. Společnost vychází z analýzy skupinového cash flow konsolidačního celku konečného vlastníka, které se podrobuje rizikovým scénářům.
17. Údaje o organizačních složkách v zahraničí
Společnost nemá organizační složky v zahraničí.
Čestné prohlášení
Statutární ředitel Společnosti prohlašuje, že výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta za uplynulé účetní období a podle jeho nejlepšího vědomí, veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají vyhlídkám budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledkům hospodaření a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
1. Podnikatelská činnost a stav majetku
Vznik společnosti 20. září 2017 byl účelově zaměřen na vydání cenných papírů – dluhopisů.
První emise ze dne 15. prosince 2017, kdy bylo upsáno 450 000 tis. a jednalo se o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem (6 M PRIBOR + 2,95% marže). Dluhopisy byly plně uhrazeny dne 15. prosince 2020.
Dne 19. prosince 2018 byl zahájen druhý úpis v celkové nominální hodnotě 500 000 tis. Kč. Jedná se o dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.). Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023.
Stav majetku Společnosti a výsledky hospodaření jsou uvedeny v účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2020.
2. Koncepce činnosti společnosti pro rok 2021
Společnost hodlá pokračovat ve své činnosti, a to emisi a správě dluhopisů a poskytování úvěrů/zápůjček společnostem ve skupině TRIGEMA.
Statutární ředitel realizoval úkoly související s emitovanými dluhopisy, tj. průběžně připravoval, sledoval a analyzoval plnění realizace projektů, plnění hospodářských výsledků společnosti, finanční a majetkovou situaci, platební schopnost, hodnotil obchodní politiku společnosti a upravoval marketingovou strategii. V závěru roku sestavil vizi dalšího vývoje společnosti.
3. Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidla přístupu emitenta k možným rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákonů a vyhlášek platných v České republice a mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).
Trigema Real Estate Finance a.s. vede podvojné účetnictví. Změny může provádět pouze určené pracoviště. Při závěrkách se provádí kontrola zůstatků veškerých účtů hlavní knihy.
Společnost je řízena také za pomocí nástrojů controllingu. Tyto nástroje jsou zaměřeny na vyhodnocování klíčových finančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti s cílem dosažení hospodářských plánů Společnosti.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na splnění úkolů roku 2020.
V Praze dne 28. dubna 2021
Ing. Marcel Soural
Statutární ředitel
Image should be here
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Trigema Real Estate Finance a.s.
Účetní závěrka za rok 2020
V souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
finance
Trigema Real Estate Finance a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 064 49 468
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
Image should be here
Výkaz o finanční pozici
ke dni 31. prosince 2020
(v tis. Kč)
Bod
31. prosince 2020
31. prosince 2019
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Poskytnuté dlouhodobé půjčky
4.1.
407 216
427 957
Odložená daň
53
215
Dlouhodobá aktiva celkem
407 269
428 172
Krátkodobá aktiva
Poskytnuté krátkodobé půjčky
4.2.
51 193
517 547
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
4.3.
41 991
30
Ostatní aktiva
258
185
</